Jaká opatření doporučuje
Ministerstvo dopravy ČR pro město?

1.   Předcházení potřebám po mobilitě
Cíl: Snížení poptávky po mobilitě ve městě
Typová opatření:

 • Úzké propojení sektorového a územního plánování iteračním způsobem (oba druhy plánování jsou rovnocenné a musí se jednat o trvalý stále se opakující plánovací cyklus)
 • Územní plánování rozšířit o krajinné plánování ve městech a v příměstském prostoru
 • Zavádění e-Governmentu
 • Zahušťování zástavby namísto suburbanizace
 • Podpora alternativních forem práce (home – office, videokonference apod.)
 • Vytváření pracovních příležitostí v suburbánních oblastech měst s cílem snížit rozsah dojížďky do jádrového města.


2. Způsoby uspokojení potřeb po mobilitě

Stupeň automobilizace - v
ývoj stupně automobilizace má i ve městech „krajského typu“ nepříznivý trend. Doporučením pro města této kategorie je příprava na zavádění systému rezidenčního parkování. Města zpoplatňují parkování většinou v samotném centru města, tak aby docházelo k postupnému snižování počtu parkovacích míst a zavádění restrikcí ke vjezdu. I u této kategorie měst má systém carsharingu velký potenciál.
Cíl: Snížení stupně automobilizace a snížení podílů cest IAD ve městech
Typová opatření:

 • Parkovací politika: postupné snižování počtu parkovacích míst v historických centrech měst, vymezení parkovacích míst pro rezidenty; výrazně dražší parkovné pro druhé a další auto na bytovou jednotku.
 • Podpora systému carsharingu
 • Zavádění nízkoemisních zón (dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění)
 • Výchova a osvěta k udržitelné mobilitě
 • Řešení dojížďky dětí do škol a na volnočasové aktivity
 • Podpora vzniku firemních plánů mobility u středních a větších firem (podpora car-poolingu zaměstnanců a řešení parkovacích míst pro tento účel, parkovací zařízení pro cyklodopravu, hygienické zázemí pro cyklisty apod.)


Podpora většího využívání veřejné hromadné dopravy - silné přepravní proudy v rámci této kategorie měst se již koncentrují do menšího počtu směrů, klesá průměrná přepravní vzdálenost a klesá podíl MHD na realizaci počtu cest ve městě. I přesto má veřejná hromadná doprava stále velký význam a musí být proto atraktivní. Pro nejzatíženější směry mají zásadní význam dopravní systémy přímo napájené elektrickou energií (tramvaje nebo trolejbusy). Významným způsobem vzrůstá význam integrace s krajskou objednávkou veřejné dopravy, nastavení spolupráce s krajem v oblasti objednávání veřejné dopravy je velmi zásadní. Realizace parkovišť PaR má stále svůj význam, i když naléhavost jejich zavádění v porovnání s většími městy je již nižší. Naopak opatření k zavádění autobusových pruhů na vjezdech do těchto měst již nejsou obvykle nutná.
Cíl: Zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech
Typová opatření:

 • Další rozvoj IDS
 • Provázání individuální, veřejné a bezmotorové dopravy – podpora vzniku parkovišť PaR u městské a příměstské dopravy


Podpora aktivní mobility - potenciál pro aktivní mobilitu se vzhledem ke zkracující se průměrné délce cest po městě vzrůstá, a proto je nutné rozvíjet síť bezpečných cyklotras a odstraňovat bariéry pro pěší. Význam cyklodopravy se v jednotlivých městech této kategorie odvíjí především od místních klimatických a geomorfologických podmínek. Podpora systému bikesharingu je významná.
Cíl: Zvýšení významu aktivní mobility
Typová opatření:

 • Podpora systému bikesharingu a jeho integrace do systému IDS
 • Zlepšování podmínek pro pěší dopravu
 • Tvorba cyklozázemí
 • Plány firemní a školní mobility


Optimalizace nákladní dopravy - problematika městské logistiky je v této kategorii měst důležitá, zejména v oblasti zásobování širšího centra města. Jde však o opatření organizačního charakteru bez potřeby investovat do velkých logistických zařízení.
Cíl: Optimalizace nákladní dopravy ve městech
Typová opatření:

 • Zavádění konceptů městské logistiky (citylogistiky) – oblast zásobování obchodů, lékáren a e-komerce, logistika pro řemeslníky, stavební logistika – těžká auta, a svoz odpadů (zpětná logistika), zejména jde o organizační opatření.


3.   Uspokojování potřeb po mobilitě jednotlivými dopravními módy

Zkvalitnění veřejné hromadné dopravy - důležité je podporovat síť páteřních linek MHD v elektrické trakci a na ně navazující síť elektrobusů.
Cíl: Zlepšení kvantitativních standardů VHD
Typová opatření:

 • Propojení městské a krajské objednávky i s ohledem na obsluhu jádrového města se zohledněním kvantitativních standardů stanovených v rámci plánů dopravní obslužnosti krajů dáno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Stanovení kvantitativních standardů dopravní obslužnosti


Cíl: Zlepšení kvalitativní standardů VHD
Typová opatření:

 • Propracovaná tarifní politika ve veřejné hromadné dopravě
 • Zřizování krajských dispečinků VHD k praktickému zajištění přestupního režimu ve VHD v rámci integrovaného dopravního systému (IDS)
 • Podpora vzniku terminálů osobní dopravy v aglomeraci
 • Kvalitní vozidla (z hlediska kvalitativních standardů je nutné, aby nová nebo modernizovaná vozidla byla alespoň částečně nízkopodlažní)
 • Zavádění progresivních odbavovacích systémů ve veřejné hromadné dopravě
 • Zvýšení bezpečnostních standardů; osvětlení zastávek a terminálů, vyškolení obslužného personálu a řidičů.


Cíl: Zkvalitnění technicko-technologické oblasti VHD

Typová opatření:

 • Rozvoj infrastruktury MHD v elektrické trakci
 • Další rozvoj preference VHD i s ohledem na specifické potřeby obyvatel a stárnutí populace
 • Podpora zavádění alternativních energií ve VHD
 • Napojení velkých komerčních (nákupních, sportovních, kulturních), rekreačních a administrativních zón na VHD


Zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu - cyklostezky pro pravidelné dojíždění je nutné v této kategorii měst postupně budovat, tak aby byly trasy kompletní. Vyšší pružnost ve využívání cyklistické dopravy bude realizována postupným zaváděním systému bikesharingu a zlepšování podmínek pro parkování jízdních kol, a to zejména v terminálech veřejné hromadné dopravy.
Cíl: Zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu
Typová opatření:

 • Dobudování sítě bezpečných cyklotras ve městě a aglomeraci
 • Zpracování generelu pěší dopravy
 • Parkovací politika pro cyklodopravu
 • Rozvoj sítě parkovacích míst pro bikesharing, včetně dobíjecích stanic pro elektrokola
 • Podpora začlenění opraven a prodejen kol do systému podpory cyklistické dopravy ve městě
 • Zavádění komunitních programů (např. aplikace pro plánování jízdy na kole po městě s motivačním programem, např. slevy ve vybraných obchodech a restauracích)


Snížení vlivu individuální dopravy na životní prostředí - dDůležitá a velmi významná je postupná změna dopravního chování lidí a postupné přecházení na alternativní energie pro individuální dopravu.
Cíl: Snížení negativního vlivu IAD na životní prostředí a veřejné zdraví
Typová opatření:

 • Podpora zavádění alternativních energií v IAD (rozvoj sítě veřejných dobíjecích a plnících stanic)
 • Vymezení parkovacích míst pro vozidla systému carsharing
 • Vymezení zón se zákazem vjezdu pro vozidla nad 3,5 t a nad 12 t
 • Odstupňování výše parkovného dle emisních tříd vozidel a podle rovnováhy nabídky a poptávky po parkování
 • Zvýhodnit cenu rezidenčního parkování pro obyvatele vlastnící pouze 1 vozidlo na bytovou jednotku.
 • Zavádění jízdních pruhů pro vozidla VHD a pro vozidla na alternativní energie na bázi elektřiny (dokud podíl těchto vozidel nepřekročí 15 % vozidlového parku) a pro vozidla carsharing.


4.   Úprava veřejného prostoru
Cíl: Přeměna veřejného prostoru na místo pro veřejný život
Typová opatření:

 • Nastavení typu komunikačního systému ve městě
 • Zklidňování uličního prostoru, jeho architektonické řešení a zajištění jeho polyfunkčnosti na principu přístupnosti prostředí pro všechny skupiny obyvatel ve vazbě na celkový koncept města
 • Zklidnění centra města
 • Tvorba pocitových map, bezpečnostní audit veřejných prostranství, bezpečná cesta do školy, audit pozemních komunikací, inspekce pozemních komunikací atd


Ve městech krajského typu je důležité přistoupit k humanizaci uličního prostoru, a to na základě podmínek vycházejících z charakteru komunikační sítě města. Vzhledem k menší rozloze historického centra je nutné jeho výrazné zklidnění. Humanizace uličního prostoru je velmi důležitá a musí být realizována na základě podmínek vycházejících z charakteru komunikační sítě města.

Dosažení optimální dělby přepravní práce

Města této velikostní kategorie při uplatnění pozitivních návrhů z PUMM mohou dosáhnout následujícího podílu dělby přepravní práce:

 • Pěší doprava se může ustálit na hodnotě kolem 30 – 35 %
 • Cyklistická doprava může mít podíl, alespoň v klimaticky příznivých obdobích roku 10 – 15 %
 • Veřejná hromadná doprava může dosáhnout podílu kolem 35 - 40 %
 • Individuální doprava by se podílela na přepravních výkonech dle klimatických podmínek města v průběhu roku v rozmezí 20 – 25 %.