„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše  finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou."
(James W. Frick a také citace z evropské metodiky Plánu udržitelné městské mobility)

Víme, že město Zlín má zpracovány dva klíčové dokumenty v oblasti dopravy:

Po teoretické stránce asi není možné nic vytknout. Bude to ale stačit na opravdové změny?

Dá se tedy předpokládat, že Plán udržitelné městské mobility bude vycházet z 99% z výše uvedených podkladů.

Pro obyvatele nejviditelnější a zároveň nejcitlivější je implementace opatření, pro vedení města by mělo jít o realistické kroky v duchu již odsouhlasené vize a cílů. Plán by tak měl dopředu počítat se zajištěním podmínek pro realizaci. Neboli nejde o jen o výčet opatření, co se může zrealizovat, ale o stanovení jasného akčního plánu spojeného se strategickým plánem města, který je spojen s rozpočtem města, neboli kolik financí půjde na cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu a kolik na ostatní dopravní stavby.


Od začátku se musí pamatovat na organizační strukturu, na zodpovědnost úředníků, kteří budoou mít na starosti implementaci jednotlivých opatření. Je nutné jmenovat koordinátora pro rozvoj městské mobility, terý bude mít na starosti monitoring plánu a komunikaci s ostatními odbory a organizacemi, které budou zodpovědné za jednotlivá opatření.

Cílem je navrhnout nutné kroky k tomu, aby byla zajištěna životaschopnost realizace jednotlivých opatření. K tomu je třeba navrhnout:

  • Vnitřní tým na městě, který vede koordinátor městské mobility, který spolupracuje s ostatními odbory s vazbou na dopravu a mobilitu. Je třeba určit vazby a úkoly k jednotlivým opatřením.
  • Mezirezortní pracovní tým, který je složen řadou vnějších organizací, které mají ve své gesci dopravu a mobilitu, a to ať již přímo, ale i nepřímo (možná o tom ještě ani neví). Je třeba získat je ke spolupráci na přípravě a implementaci opatření.
Politici, nositelé myšlenek na veřejnosti, by měli jít s kůží na trh a vést diskusi s občany. Občané musí vědět, že jsou skutečně přizvání k tvorbě a implementaci plánu. Za tím účelem je nutné vytvořit kvalitní komunikační plán, který ovšem v žádném případě není spojen jen se zpracováním plánu, ale především jeho implementací.