My, občané nabízí městu oboustrannou komunikaci.

Víme, že město Zlín má zpracovány dva klíčové dokumenty v oblasti dopravy:

Zkusme se tedy dohodnout na tom, že samotná participační a komunikační strategie města bude zaměřena především na diskusi o konkrétních plánovaných opatření a o motivování občanů k omezování automobilové dopravy.

Z komunikační strategie nás proto zajímají zejména oblasti, které vedou k implementaci :

  • rešerše stávajícího stavu komunikačních aktivit ve městě,
  • určení cílů komunikace a nástrojů evaluace (stanovení plánovaných dopadů a metod pro jejich měření a vyhodnocování),
  • komunikační nástroje (prostředky a kanály),
  • struktura komunikačních aktivit (jaké cíle budou naplňovány jakými způsoby),
  • rizika (možná ohrožení a strategie pro jejich předcházení)
  • participační plán – cíle a metody participace v relevantních částech procesu tvorby SUMP,
  • plán marketingových a edukativních kampaní,
  • harmonogram participačních aktivit a kampaní.

Cílem komunikační strategie je stanovit přehled využívaných komunikačních kanálů v souladu s komunikací k cílovým skupinám, vytvoření plánu pro participaci a kampaně spojené s implementací. Komunikační strategie vychází z myšlenky otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě, přičemž se klade důraz na oboustrannou komunikaci.

Náměty pro Komunikační strategii jsou v sekci ZAPOJ SE.