Průvodce dopravní politikou města Zlína (únor 2017)


Pokud se má nyní připravovat další dopravně-strategický dokument (září 2020), tzv. Plán udržitelné městské mobility města Zlína, tak by se nemělo jednat o velkou revoluci, neboť jistě bude vycházet ze stávajících dopravních dokumentů města, bude navazovat na nový strategický dokument města a také na novou Dopravní politiku ČR 2030.

Tato stránka tak zatím pouze kopíruje základní fakta z Generelu dopravy, případně ze Strategického rámce udržitelné městské mobility.

Na jakých základech je postaven Generel dopravy?

Úkolem Generelu dopravy pro město Zlín je na základě znalosti současného stavu, odhadu stavu budoucího a s využitím dostupných prostředků navrhnout ve střednědobém časovém horizontu (do roku 2025) taková opatření, která přispějí k naplnění cílů dopravní politiky města Zlína. Tedy k vytvoření dobře fungujícího dopravního systému, dostupnému všem skupinám obyvatel, který bude bezpečný a současně umožní vytvoření zdravějšího a přívětivějšího prostředí ve městě. Zásadní úlohu v tomto směru bude hrát rozvoj systémů udržitelné městské mobility. Tedy rozvoj veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.