Proč vymýšlet stále nové a nové vize?

Město si může vybrat:

 • Stávající primátor se inspiruje citací svého předchůdce.
 • Vize bude stejná jako v případě Generelu dopravy z roku 2017.
 • Použije se vize Svazu měst a obcí ČR z roku 2020 - vize Měst krátkcých vzdáleností.
 • Použije se kodaňská vize.
 • Město bude vizionářem pro rok 2040.
Je vlastně jedno, jaká bude. Klíčové je, aby s ní politici města pracovali v komunikaci s obyvateli města Zlína. Nebude nic horšího, když ji nebudou věřit.Varianta 1 - co bylo již jednou řečeno.
"Čeká nás dlouhá a nelehká cesta, na které budeme muset přehodnotit náš fundamentální přístup k městské mobilitě. V jejím cíli bude ale město Zlín lepším místem pro život nás všech."

MUDr. Miroslav Adámek, primátor (únor 2017)Městská doprava v současném kontextu je pro mnoho českých a moravských měst velkou výzvou. Stávající městské dopravní systémy mají jednoho zásadního činitele a tím je individuální, tedy osobní automobilová doprava. Město Zlín v tomto ohledu není výjimkou. Středem města prochází průtah silnice I/49 – třída T. Bati – zatížená 32 tisíci automobily za dvacet čtyři hodin.

Současný stav je odrazem let minulých, kdy město a jeho veřejný prostor byly vnímány jen jako komunikační síť s jediným účelem – přeprava z bodu A do bodu B. Ulice plnila čistě dopravní funkci a o setkávání a trávení volného času nemohla být ani řeč.

Uvolněná porevoluční atmosféra 90. let bohužel nepřinesla posun v rámci chápání hodnot veřejného prostoru, ale nesla se ve znamení strmého rozvoje automobilové dopravy. Automobilová doprava byla a stále je chápána jako nezbytný nositel prosperity a ekonomického růstu, a to i přes skutečnost, že do městského prostředí přináší řadu negativ.

Vzhledem ke kontinuálně rostoucí životní úrovni je opodstatněné předpokládat v budoucích letech další nárůst objemu městské dopravy. Pokud přihlédneme ke stávajícím trendům, bude se jednat především o zvyšující se intenzitu individuální automobilové dopravy.

V současné době stojíme před důležitým rozhodnutím, které bude významným způsobem formovat tvář Zlína v budoucích desetiletích. A sice, zda zachovat status quo městské mobility nebo se vydat novým směrem.

Pro nás se tímto směrem stala udržitelná městská mobilita a prvotním nástrojem pro její implementaci Generel dopravy pro město Zlín. Cílem Generelu dopravy není protežování ani potírání individuální automobilové dopravy, ale znovuzískání veřejného prostoru pro obyvatele města Zlína.

Čeká nás dlouhá a nelehká cesta, na které budeme muset přehodnotit náš fundamentální přístup k městské mobilitě, ale v jejím cíli bude město Zlín lepším místem pro život nás všech. Naší společnou prioritou je utvářet veřejný prostor pro všechny obyvatele, kteří v našem městě žijí a pracují, a kteří ho chtějí i aktivně využívat ve svém volném čase.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor (únor 2017)


Varianta 2 - vize dopravní strategie z roku 2017
Zlínské dopravní problémy nevyřeší jen nové stavby. Co kdybychom více využívali hromadnou dopravu, kolo nebo chodili pěšky?


Dopravní systém dostupný všem, přívětivé a zdravé městské prostředí, bezpečí, udržitelná mobilita, odklon od bezhlavého uspokojování potřeb automobilistů. To je nová dopravní strategie města, jež reaguje na už vzniklé problémy, respektuje trendy a limity území a navazuje na vizi Zlín 2020 – podnikavé, chytré, kreativní a udržitelné město.

Život ve městě přináší úskalí, která často souvisejí s automobily. Chůze, hromadná doprava a cyklodoprava jsou oproti tomu ideálními formami udržitelné městské mobility.  Zásadní je veřejná hromadná doprava, která je dostupná bez ohledu na sociální postavení, zdravotní stav či věk obyvatel. 

Světové metropole jako New York, Barcelona či Kodaň vsadily na trend vyspělých zemí. Pěší a cyklodoprava jsou nyní jedním z pilířů i nové dopravní strategie Zlína. Oproti automobilům jsou levnější, nenárokují si tolik našeho prostoru a umožňují vnímat okolí v lidských rozměrech. Přitom uspokojí většinu dopravních potřeb, spolu s hromadnou dopravou dokonce jejich naprostou většinu.

 V praxi to znamená:
 • provázanost a vyváženost veřejné hromadné, pěší, individuální automobilové dopravy a cyklodopravy,
 • vytváření podmínek pro větší atraktivitu veřejné hromadné, pěší a cyklodopravy,
 • zklidnění dopravy v centru a dalších přetížených lokalitách, navrácení života do veřejného prostoru.
Do roku 2035 chceme zastavit negativní růst podílu individuální automobilové dopravy na dělbě přepravní práce na dnešních 45 % a dále zvýšit podíl udržitelných složek dopravy na 55 % až 58 %.
Varianta 3 - vize Města krátkých vzdáleností

Nebo města mohou jít daleko pohodlnější cestu pro stanovení své vize a svých cílů prostřednictvím výstupů projektu "Strategický rámce Smart City Svazu měst a obcí ČR". Právě tento dokument doporučuje městům vizi Města krátkých vzdáleností

Město krátkých vzdáleností není jen o vzdálenostech k nejbližšímu lékaři či obchodu. Koncept města krátkých vzdáleností také není definovaný cílem, který buď je, anebo není. Je to spíš návod na směr, kterým se při strategickém rozhodování o městě ubírat. Více či méně mohou krátké vzdálenosti existovat v každém městě a pokud se město řídí podle určitých rad, uspokojování potřeb obyvatel se čím dál tím víc začne odehrávat na menší ploše. Zároveň nejde jen o cestování, ale o celý komplex postavený na třech složkách: infrastruktura, služby a osvěta, které jsou vzájemné propojené.Varianta 4 - kodaňská vize.

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

SETKÁVÁNÍ SE

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor nám tomu může napomoci.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

KRÁSA

Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

DOSTATEČNÝ PROSTOR

Chceme mít takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.


Varianta 5 - trochu fantazie: doprava a veřejný prostor ve Zlíně v roce 2040.

 • Téměř všechny dopravní prostředky jezdí na ekologický pohon, převážně elektrický, jsou velmi tiché, řídí se samy a jejich pohyb koordinuje centrální řídící systém aglomerace tak, aby bylo optimalizováno rozložení dopravní zátěže.
 • Vlastnictví osobního automobilu je přežitek. Pokud někdo potřebuje využít osobní auto, vyžádá si jej prostřednictvím elektronické aplikace; centrální systém zajistí přistavení vozidla v potřebný čas na potřebné místo; činí tak velmi efektivně, protože umí výborně predikovat poptávku.
 • Lidé jezdí především ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v kombinaci s pěší chůzí, jízdou na kole nebo vozidlem, vyžádaným na poptávku.
 • V aglomeraci funguje bikesharingový systém.
 • Problém s parkováním neexistuje a většina parkovacích míst je zrušena, protože nejsou potřebná (sdílené vozy jsou efektivně využity, většinu času jezdí, oproti dřívější situaci, kdy auta 95 % času stály).
 • Veřejný prostor vzkvétá, bývalá parkoviště jsou znovu zelenými plochami, lokality hromadného bydlení již nejsou džunglemi plechů a betonu.
 • Příjemné prostředí působí na chování lidí, ti k sobě mají blíže, prostředí města se stává více osobním, atraktivním a společensky živým místem.