SMART CITIES (CHYTRÁ MĚSTA)

Zlín musí přinášet řešení pro potřeby svých obyvatel tak, aby život v nšm byl kvalitní a udržitelný. K tomu mů má pomoci celosvětový koncept Chytré město (Smart City), který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby. 


Lidé pak ve Zlíně budou rádi žít. Na webu Smart City Brand najdete mnohé inspirace, některé jsme pro vás i přeložili.Více o Vídni najdete zde.

Více o Ljublani najdete zde.


Platforma Smart City se soustředí zejména na rozvoj řešení v oblastech:

Tento webový portál rozvíjí především oblast dopravy, ale nejen z pohledu moderních technologií, ale všech souvislostí, které ovlivňují dopravu a mobilitu.


SAMI VZDĚLÁVÁME


více: http://www.exkurzezlin.cz/


INSPIRACE


 • Cíle Vídně do roku 2030 a 2050. V konceptu měst stále hovoříme o dlouhodobé vizi, dlouhodobém koncepčním plánování atp. Města si vytyčují cíle, aby podložila svou politiku rozvoje nejen dokumenty a texty, ale také čísly. Dále aby stimulovala také soukromý sektor k investicím, jež jsou v souladu s cíli... číst dále
 • Příklad dopravní vize města Brna. První fází návrhové části Plánu udržitelné městské mobility je formulace vize, tj. dlouhodobých měřitelných cílů města v oblasti dopravy, které se stanou jak politickým závazkem města, tak i marketingovým nástrojem pro komunikaci plánu s občany. Zveřejňujeme příklad... číst dále
 • Vize Manchester 2040. Protože většinu měst čeká formulace Vize vlastního rozvoje, ať už specificky pro oblast dopravy (SUMP), nebo jiné oblasti, uvádíme zde Vizi do roku 2040 průmyslového centra Střední Anglie, Manchesteru, půl milionového města vévodící 2,5 milionovému kraji. Přinášíme další... číst dále
 • Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Idea Idy Auken. Zeptá-li se někdo, co je smart city, zadělává si na dlouhou přednášku. To, co se dá schovat pod sousloví „přátelské město“, je komplexní struktura, pokaždé jiná (stejně jako města), zahrnující vše od dopravy přes energetiku po veřejný prostor. Bývalá dánská ministryně... číst dále
 • Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů. Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů.... číst dále
 • Vídeň má městský plán rozvoje STEP 2025. Pokud uvažujete o strategickém plánování rozvoje města v konceptu smart city, pak se lze inspirovat postupy, které zavádí Vídeň ve svém novém rozvojovém plánu STEP 2025. K tomuto plánu navíc Vídeň nabízí možnost osobního seznámení se s novými inovativními koncepty na přidružené... číst dále
 • Krakov – příklad z „Východního bloku“. Někdo by mohl namítnout, že Amsterdam či Barcelona jsou příklady měst, které se nedotýkají reality československých luhů a hájů. Proto jsme jako příklad počínající dobré praxe zařadili regulaci parkování v Krakově. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné... číst dále
 • Chcete moderní město? 8 tipů světových odborníků. Starosta chytrého města by měl přijít ze soukromého sektoru Chytrá města volají po spolupráci soukromého a veřejného sektoru, komunit i dobrovolníků Otevřená data jsou důležitá pro vznik ekosystému na podporu inovací Odborníci varují před izolovanými řešeními i zbrklým nákupem... číst dále.
 • Jak změnit město: 10 rad pro chytrého starostu. Jak města získávají vliv na globální politické scéně? Kolektivním úsilím a pozitivními hodnotami. Moc měst na politické scéně roste také díky spolupráci a inovativnímu myšlení. Přinášíme deset rad, jak se inspirovat novým typem řízení. Otevřenost, transparentnost, osobitost:... číst dále.
 • Kodaň – 3 klíče k úspěchu. Co plánuje Kodaň dále, aby pokračovala v tomto pozitivním rozvoji a na co by se měla zaměřit v následujících letech? Tyto tři prvky považuje autor článku za klíčové: 1) Dodržování Zelené agendy, nastavené strategie dánské metropole. V realitě to znamená pokračovat... číst dále
 • Lublaň: jak se malá metropole ocitla na mapě chytrých měst. Lublaň je úspěšná ve spolupráci se svými občany i ve využívání technologií. Předpokladem úspěchu je otevřenost, naslouchání a dlouhodobá vize. Lublani se v nejkratším čase podařilo učinit nejvíc pozitivních změn, které vycházejí z dlouhodobé strategie města: za uplynulých... číst dále
 • Dne 24.4.2017 byl vydán první newsletter platformy city:one. Dnes byl vydán první newsletter platformy city:one, partnera značky Města s dobrou adresou, která má za cíl zpřístupnit užitečné informace, produkty, projekty či nástroje pro tvorbu chytrých měst, více o platformě viz zde. Také bych Vás chtěl pozvat na mezinárodní veletrh chytrých měst URBIS, který proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 26.-29.4. 2017. Uvádíme ...více
 • Děti v norském Oslu používají aplikaci k vyhledávání dopravních problémů. V norském Oslu vytvořili mobilní aplikaci, která z dětí udělá "tajné agenty" a slouží jako motivační nástroj – dětem jedou do školy na kole nebo jdou pěšky a cestou zaznamenávají dopravní problémy. Prostřednictvím aplikace Tajný agent mohou děti jako špioni informovat o nebezpečných křižovatkách, poničených chodnících, přerostlé zeleni, poškozených pouličních ...více
 • Smart City na tisíc způsobů, tentokrát z pohledu iniciativy Města s dobrou adresou. Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby. V České republice se jedná o velmi populární téma, ale není zatím jisté, zda v u nás nevznikl český koncept Smart City. Aby nedošlo ke zkreslení celosvětového konceptu, ...více
 • Přehled zdrojů finanční podpory Smart Cities projektů. Aktualizovaný přehled zdrojů finanční podpory naleznete ke stažení na webových stránkách www.smartcities.mmr.cz, pod nově zřízenou záložkou Zdroje finanční podpory Smart Cities projektů (http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu), kde bude vyvěšován pravidelně (kvartálně) aktualizovaný. Více k problematice ...více
 • „Bezbariérová“ navigace pro města. Orientace a pohyb po městě může představovat problém pro nejrůznější skupiny obyvatel, nemluvíme zde pouze o osobách se zdravotním postižením, ale také seniorech nebo maminkách s kočárky. Tyto specifické skupiny mohou při pohybuve městě narážet na bariéry, které jim jejich pohyb znesnadňují. Běžné navigace jsou přizpůsobené jízdě autem, a proto nejsou vhodné pro ...více
 • Obyvatelé finského města Espoo testují aplikaci, která pomáhá s opravami cyklostezek. Představitelé finského města Espoo zahájili testování aplikace v mobilních telefonech, jejímž prostřednictvím pomáhají občané města identifikovat poškozená místa na dopravní infrastruktuře. Když na svých cestách městem narazí na problematické místo, stačí, aby ho vyfotili a nahráli pomocí aplikace Mappilary – ta umožňuje sdílet fotky a označovat geografickou ...více


Města můžeme budovat jedině společně.
Proto propojujejme občany, města a technologie (firmy, výzkumný a akademický sektor) tak, abychom vytvořili skutečně lepší města.

Platforma Svazu měst a obcí ČR si klade za cíl zejména kontinuální mapování možných řešení na trhu a pomoc při jejich implementaci.

Platforma Svazu měst a obcí ČR značky Města s dobrou oblast rozvíjí oblast dopravy.

UŽITEČNÉ ODKAZY

MMR - web Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz).
Czech Smart Cites Cluster (www.czechsmartcitycluster.cz)
Lepší města - platforma Svazu měst a obcí ČR (www.lepsimesta.cz)
CityOne s.r.o. - informační portál (www.cityone.cz)
NÁVRHY GENERELU DOPRAVY MĚSTA ZLÍNA


Kapitola je obsahově řešena ve třech základních rovinách.
 • Předně se jedná problematiku řízení silničního provozu prostřednictvím řídící ústředny a světelně signalizačního zařízení, jehož nedílnou součástí je uživatelský informační systém týkající se úrovně kvality provozu na ZAKOS (Základní komnukační síť).
 • Další významnou oblastí, která úzce souvisí s řízením silničního provozu, je podpora MHD ve formě upřednostnění (preference) vozidel v dopravním proudu, včetně dispečerského řízení a informačního systému pro cestující. K této problematice přináleží také podpůrná opatření, jako jsou vyhrazené jízdní pruhy a využití tzv. světelných závor.
 • Poslední, spíše samostatnou oblastí je organizace statické dopravy ve formě navigačního a informačního systému a různých technologických vybavení ploch a prostor dopravy v klidu.
Návrh předpokládá využití dostupných i výhledových telematických prostředků pro řízení dopravy na ZAKOS, přednostně na sběrném skeletu města. Základním cílem řízení provozu je preference vozidel městské hromadné dopravy v dopravním proudu, ve druhém pořadí se pak jedná o zajištění plynulosti provozu automobilové dopravy. Návrh předpokládá trvalý proces vylepšování preference MHD a plynulosti automobilové dopravy na průtahu stávající silnice I/49 s tím, že je nutné zohlednit snížení intenzity dopravy v úseku dálnice D55 - Březnická. V této souvislosti připomínáme závěry analytické části, kdy doporučujeme vést
diskusi na téma možného zvýšení průměrné cestovní rychlosti, která se promítá také do hustoty, plynulosti a bezpečnosti provozu. Na plynulost provozu a chování řidičů na koordinovaných tazích má vliv také optimalizace průměrné cestovní rychlosti vůči rychlostem volné jízdy. Výrazná redukce volné jízdy z titulu „nastavení“ systému působí negativně na vnímání kvality provozu. Zjištěná průměrná cestovní rychlost kolem 30,7 km/hod. ve špičkovém období zaostává za možnostmi takto kvalitně „vybavené“ sběrné komunikace.

V oblasti centra města, kdy dochází ke zcela novým provozním podmínkám jak v trase průtahu stávající silnice I/49 tak i v konfiguraci a provozu na rozhodujících křižovatkách Gahurova-třída T. Bati a Gahurova-Štefánikova, se předpokládá spíše plošné koordinace na souboru ulic Gahurova, Vodní, Štefánikova a Dlouhá. V rámci této plošné koordinace doporučujeme upřednostnění vozidel MHD na ulicích Štefánikova a Dlouhá vytvořením vyhrazených jízdních pruhů s využitím tzv. světelných závor před zastávkami Školní a Cigánov. V širším území lze pak sledovat plošnou koordinaci také na skeletu ulic Sokolská, Dlouhá, třída T. Bati, Podvesná XVII, obchvat Zálešné.

V rámci telematických řešení doporučujeme stávající informační systém o době jízdy mezi vybranými místy rozvinout do podoby sdílení informací o úrovni kvality provozu a zdržení na sběrném skeletu ZAKOS v reálném čase. Pro splnění hlavních cílů bude využito stávajících i výhledových technologií řízení dopravy za pomoci ústředny pro řízení provozu s predikcí dopravních zátěží v reálném čase.

Telematické prvky týkající se dopravy v klidu jsou obsaženy v kapitole Doprava v klidu. Ve své podstatě se jedná o navigační a informační a technologická zařízena parkovišť, která společně v reálném čase na stacionárních místech a v mobilních aplikacích umožní navádění vozidel zákazníků na kapacitní parkoviště rozhodujících uživatelských skupin.DEFINICE A TÉMATA

Zavedení chytrých řešení do oblasti dopravy může snížit nejen dopad přepravy osob a zboží na životní prostředí, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích a v ulicích, snížit náklady městské hromadné dopravy a přispět ke změně preferencí obyvatel v duchu principů udržitelné mobility. Může tak pomoct snížit intenzitu a množství individuální automobilové dopravy způsobující výrazné emise do ovzduší.

Mobilita založená na hromadné přepravě, alternativních palivech a pěší nebo cyklodopravě dnes dostatečně nevyužívá potenciálu chytrých technologií. Ty přitom mohou přinést více informací a komfortu a pomoct zlepšit organizaci dopravy ve městě. Výsledkem je pak efektivnější řízení dopravy z hlediska přepravních výkonů na jednotky i z hlediska vynaložených nákladů. Doprava je tak rychlejší a bezpečnější a zároveň ekologičtější, s nižšími emisemi CO2 a dalších výfukových plynů.

Přehled podrobných témat:

 • Plánování udržitelné dopravy
 • Budování konceptu chytrých měst
 • Inteligentní řízení dopravy (telematika), ITS systémy pro řízení a zklidňování dopravy
 • Otevřené technické specifikace sníží náklady na inteligentní dopravní systémy
 • Inteligentní infrastruktura (dopravní terminály, zastávky, křižovatky, dobíjecí a plnící stanice aj.)
 • Bezemisní a nízkoemisní vozidla
 • Sdílení dopravních prostředků
 • Parkování, řešení dopravy v klidu s využitím inteligentních parkovacích systémů
 • Cyklodoprava
 • Pěší doprava
 • Zklidněné/nízkoemisní zóny
 • Vzdělávání a osvěta

Základní definice chytrého města v kontextu metodiky MMR - na webu Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz). 

Chytré město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Chytré město lze pro podmínky ČR v kontextu metodiky MMR definovat podrobněji takto:
Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně vyjádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s cílem zvýšit kvalitu života, svou atraktivitu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných ICT technologií umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty skrze komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením vhodných organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a otevřeným způsobem s cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich synergického využití. Kvalitou života v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé.

Definice chytrého města z pohledu dánské výstavy - Kodaňská řešení
KONCEPCE CHYTRÉHO MĚSTA ZPOCHYBŇUJE SOUČASNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ MĚST. VYŽADUJE POLITICKOU ODVAHU A HOLISTICKÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ. JEJÍM CÍLEM JE ZAJISTIT EFEKTIVNÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ RŮST. TOHO LZE DOSÁHNOUT TAK, ŽE SE DO TVORBY CHYTRÝCH URBANISTICKÝCH ŘEŠENÍ ZAPOJÍ JAK VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE, TAK KOMERČNÍ SEKTOR I SAMOTNÍ OBČANÉ.


CZECH SMART CITY INDEX

ZJe srovnávací postup pomocí indikátorů, které měří stav města, jeho zdroje, a vlivy na jeho “ekosystém” perspektivou základních principů chytrého města s cílem identifikovat slabá místa a možné přístupy k řešení problémů při současném zvyšování kvality života obyvatel.

Nový způsob jak rozumět městu
Existuje velké množství projektů, které se soustředí pouze na jednu vertikální oblast jako je energetická účinnost budov nebo veřejná doprava, a chybí jim systémový integrovaný přístup, který podporuje interoperabilitu a škálovatelnost. SCI proto volí maticový systém a funkční oblasti hodnotí napříč čtyřmi úrovněmi digitální transformace a dvěma společenskými doménami.

První zkušenost z EY Itálie
Smart City Index Italy pokrývá 116 italských statutárních měst a vychází z více než desetiletého systematického sledování implementace projektů v těchto městech. Pokrývá všechny oblasti fungování města, k čemuž využívá 471 indikátorů. Tento model je dále využíván na globální úrovni, ale vždy kalibrován na místní potřeby.

Co přinese Smart City INDEX českým městům ?
►Vyhodnotí stávající stav měst a zobrazí jejich silné a slabé stránky
►Přispěje k ujasnění priorit a hledání takových chytrých řešení a projektů, která budou městům šitá na míru
►Bude sledovat proměnu měst v čase a umožní vyhodnocení dopadu implementace chytrých řešení a projektů
►Porovná města navzájem a přispěje ke sdílení zkušeností

Co přinese Smart City INDEX
České republice?
►Nezávislou, komplexní, přehledně strukturovanou metodu
►Nástroj pro dlouhodobé komplexní sledování úspěšnosti implementace nových prvků smart
►Srovnávací, přehledovou soutěžní platformu, která vyzdvihne největší úspěchy a usnadní proces učení se
►Zdroj informací pro plánování vhodných projektů, jak na městské, regionální ale i národní úrovni
►Přehled o směřování českých měst a jejich připravenosti být vůdčí silou probíhající transformace
►Datový sklad, který rozšiřuje základnu otevřených dat (open data), a tím umožňuje rychlejší rozvoj podnikání a zároveň zahrnutí dodatečných indikátorů dle potřeb podnikatelských subjektů
►Leadership group, která podněcuje zúčastněné odborníky neustále rozvíjet pohled na měřitelnost smart a být otevřený novým ukazatelům

Stránka byla připravena s použitím podkladů prezentace společnosti EY, která zazněla v rámci jednání Pracovní skupiny MMR pro Smart Cities (31. 5. 2017). Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Autor prezentace Andrea Ćirlićová.


Ke stažení