LIPSKÁ DEKLARACE


Schváleno Radou ministrů dopravy na Summitu mezinárodního dopravního fóra v Lipsku, 2016 


Předmluva

Doprava, která je šetrná vůči životnímu prostředí, která je inkluzivní, efektivní a ekonomicky udržitelná, je základem pro splnění závazků, které byly přijaty jako Rámcová úmluva o změně klimatu (UNFCCC) na 21. konferenci smluvních stran v prosinci 2015 v Paříži, i pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, jak je stanovila OSN. Naše uznání vedoucí role dopravy přichází ruku v ruce s nutností udělat dopravu udržitelnou a inkluzivní. Naším úkolem je zajistit dostupnost pro všechny, poskytovat příležitosti obchodu a mobilitě, na nichž závisí naše ekonomika i náš blahobyt, a současně snižovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Poptávka po dopravě velmi rychle roste, zejména v oblasti nákladní dopravy, kterou řídí obchodní sektor, a také kvůli rychlé, nebo spíš trvalé motorizaci v městských oblastech. Většina z rostoucího objemu dopravy je intenzivním producentem CO2. Pařížská dohoda o změnách klimatu otevírá novou éru aktivit, jejichž cílem je zajistit nízkouhlíkovou budoucnost v dopravě, která je základem pro řešení neustále se zvyšujícího podílu dopravy na celosvětové produkci emisí CO2 spojených se spotřebou energie.

Vyřešit tyto problémy nám pomůže kombinace několika opatření – vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie a alternativních pohonů, řízení poptávky spojené se změnami chování a návyků, a dále nové přístupy k racionalizaci mobility a využití půdy. Současně musíme počítat i s exogenními faktory, jako jsou měnící se demografické vzorce, rychlá urbanizace, nové obchodní struktury a digitální propojenost.

Naše schopnost reagovat na tyto výzvy a příležitosti určuje, nakolik se nám podaří proměna dopravy v udržitelnou a inkluzivní mobilitu.

My, ministři, zodpovědní za dopravu v členských státech Mezinárodního dopravního fóra (ITS), jsme se shromáždili pod předsednictvím Dánska, abychom společně hledali pochopení i odpovědi na otázky a problémy v této oblasti.

Dekarbonizace dopravy 

My: 

 • jsme si vědomi dramatického nárůstu motorové dopravy a jeho dopadu na klimatické změny, znečišťování ovzduší a na lidské zdraví, a zdůrazňujeme, že je nezbytné upravit dopravní strategie a dopravní operace tak, aby tento trend bylo možné zvrátit; 
 • oznamujeme, že pařížská Dohoda o změnách klimatu a Cíle udržitelného rozvoje OSN podpoří integraci nízkouhlíkových dopravních strategií do národních i místních iniciativ, jejichž cílem je snížit negativní účinky klimatických změn a posílit udržitelný rozvoj napříč členskými státy ITF (Mezinárodní dopravní fórum); 
 • zavazujeme se, že podnikneme aktivity na podporu iniciativ a účinných mechanismů, které posilují udržitelnou dopravu; 
 • podporujeme lepší koordinaci dopravních a environmentálních strategií napříč jednotlivými ministerstvy a mezi správními orgány na všech úrovních, abychom byli schopni prostřednictvím vyrovnané, nákladově efektivní a koherentní politiky lépe přispět k proměně dopravy v dopravu udržitelnou, zelenou a inkluzivní; 
 • aktivně podporujeme analytickou činnost, kterou ITF pomáhá členským státům redukovat produkci emisí CO2 v souvislosti s dopravou a zvýšit efektivitu využití paliva, a současně posílit dopravní bezpečnost. 


Podpora inkluzivní dopravy 

My: 

 • souhlasíme s tím, že doprava hraje klíčovou roli pro zajištění dopravní dostupnosti pro všechny, tedy abychom se dostali do práce, za vzděláním, k službám i za nákupy; 
 • jsme si vědomi toho, že veřejná, cyklistická a pěší doprava mají nezastupitelnou roli pro naši snahu o zajištění inkluzivní dopravy a snižování hladiny emisí CO2 z dopravy, a tím také uznáváme nutnost upřednostnit strategie a investice na podporu těchto druhů dopravy; 
 • uvědomujeme si nutnost koordinovat dopravní a územní plány a strategie na podporu sociální inkluze; především pak v oblasti rozvoje strategií integrované dopravy a sociálního bydlení, které prostřednictvím cenově přijatelných a současně kvalitních dopravních služeb zvyšují dostupnost zaměstnání; 
 • doporučujeme všem odpovědným orgánům a provozovatelům, aby s ohledem na předpokládané demografické změny zintenzivnili úsilí zaměřené na dostupnost infrastruktury, zařízení a služeb pro všechny cestující, včetně těch, kteří mají dočasně nebo trvale omezenou mobilitu; 
 • podporujeme trvalý zájem o posouzení a vyhodnocení ekonomických, environmentálních a sociálních přínosů inkluzivní a dostupné dopravy, které umožní takovou dopravu lépe začlenit do projektů a strategií; 
 • podporujeme a usnadňujeme, všude tam, kde je to možné, využití nových technologií, které zvyšují dostupnost dopravních služeb a infrastruktury pro všechny, počínaje plánováním trasy, přes informační systémy až po on-board zařízení. 


Způsoby dopravy, které podporují zelený a inkluzivní růst 

My: 

 • potvrzujeme, že všechny druhy dopravy hrají důležitou roli v rozvoji zeleného a inkluzivního růstu; 
 • jsme si vědomi toho, že spolu s růstem námořního průmyslu roste i nutnost intenzivní spolupráce mezi dopravními subjekty, která posílí ochranu životního prostředí a prostřednictvím trvalé spolupráce na poli Mezinárodní námořní organizace zajistí pevné rámcové podmínky pro tento dopravní sektor; 
 • uvědomujeme si, že předpokládaný růst letecké dopravy vyžaduje realizaci takových opatření, která zmírní jeho dopady na životní prostředí, a zároveň umožní přizpůsobit se klimatickým změnám; v tomto ohledu; 
 • podporujeme úsilí o vypracování a odsouhlasení udržitelných podmínek v letecké dopravě podle rozhodnutí Mezinárodní organizace pro civilní letectví; 
 • podporujeme úsilí o posílení role veřejné dopravy a dalších efektivních a integrovaných forem osobní i nákladní mobility v městských oblastech, které pomohou zvýšit bezpečnost a dostupnost a snížit problémy s dopravní přetížeností, s emisemi CO2, znečištěným ovzduším a hlukem; 
 • podporujeme modernizaci a rozvoj vnitrostátní vodní dopravy, která přispívá k udržitelnosti v přepravě zboží i cestujících; 
 • jsme si vědomi toho, že investice do nákladní železniční a kombinované dopravy může účinně pomáhat při snižování negativních dopadů logistických řetězců na životní prostředí; 
 • podporujeme úsilí o udržitelný rozvoj v oblasti mezinárodní nákladní silniční dopravy; 
 • jsme si vědomi toho, že podpora plánování, údržby a rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury přispívá k tomu, aby byl sektor dopravy flexibilnější, aby dopady na změny klimatu byly mírnější, a také přispívá k ekonomickému růstu a sociální inkluzi. 


Nové technologie a digitalizace umožňují posun směrem k zelené a inkluzivní dopravě 

My: 

 • vítáme veškeré benefity, které sektoru dopravy přináší pokrok v nových technologiích a obchodních a pracovních modelech, stejně jako v digitalizaci, která posiluje udržitelnost dopravní infrastruktury a služeb a zajišťuje lepší dopravní dostupnost pro všechny; 
 • potvrzujeme především to, že vyšší konektivita a automatizace přináší do dopravního sektoru vyhlídky na větší bezpečnost, efektivitu a dostupnější příležitosti, stejně jako na lepší podmínky pro životní prostředí; 
 • jsme si vědomi, že pro plánování, poskytování a řízení dopravních služeb a infrastruktury jsou data klíčovou součástí, a že existuje značný potenciál, pokud jde o přínosy automatizovaných dat a sdílení dat mezi veřejným a soukromým sektorem; 
 • uvědomujeme si, že možná bude nutné přenastavit regulační rámce tak, aby se přizpůsobily této nové ekonomické dynamice, a současně byla zachována ochrana osobních údajů, veřejného zdraví, životního prostředí, i zajištění dalších ekonomických a sociálních výhod.