O NÁS

První rovina - za projektem stojí Statutární město Zlín.
V současné chvíli máme k dispozici Generel dopravy pro město Zlín, což je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

Generel tedy máme, jak dále? Chtěli bychom jej povýšit na strategický plán, neboli z něj vytvořit plán udržitelné městské mobility. Nemusí se ovšem jednat o nic náročnějšího. Stávající generel již většinu atributů takového plánu již má, jen je potřeba rozvinout několik podstatných detailů. Je třeba:

  • na městě vytvořit pozici koordinátora mobility a řídící a pracovní skupinu, která bude naplňovat nejen generel/plán a zajistí jeho monitoring a evaluaci, ale i společně řešit otázky městské mobility;
  • vrátit se k vizi a upřesnit si strategické cíle, na které bude navazovat konkrétní akční plán zajišťující realizaci konkrétních opatření, které jsou v souladu se strategickými cíli a vizí města;
  • brát na vědomí, že plán není o dopravních prostředcích a dopravní infrastruktuře, ale o volbě, za jakým účelem (vizí) a jakým způsobem uspořádáme městský veřejný prostor;
  • zapojit do celého procesu veřejnost.
  • Chceme mít svého koordinátora mobility a pracovní skupinu na řešení otázek městské mobility.

Druhá rovina - za projektem stojí zlínská veřejnost.

Chceme i nadále podporovat princip participace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Záložka "O NÁS" je tak skutečně o nás, o obyvatelích města Zlína. Chceme sdružovat osobnosti, občany, firmy a další organizace, které chtějí zlepšit život v našem městě. Vypracování a provedení našeho plánu je založeno na integrovaném přístupu s velkým podílem spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány. Za tím účelem vznikl projekt Zlín v pohybu - www.zlinvpohybu.cz. I naše město má svá vlastní specifika a dopravní návyky a proto chceme být v úzkém kontaktu s vámi, obyvateli města, aby výsledná opatření vytvářela ten nejlepší možný domov pro vás, kteří v něm žijete. Dopravní problémy způsobují nedostatek času, pohybu, bezpečnosti i celkové spokojenosti se životem ve městě. Všechny tyto problémy můžeme společně vyřešit, pokud se do projektu zapojíte i vy. Postupně tak chceme získávat podporu mezi následujícími cílovými skupinami:
  • Firmy
  • Občan, občanská sdružení
  • Odborné a městské organizace
  • Mediální partneři


Třetí rovina - za projektem stojí platforma značky Města s dobrou adresou.
Chceme informovat a vzdělávat.
Proces učení, získávání zkušeností a poznatků je zatím určen jen pro „zasvěcené“, lidé o daném plánu většinou neví a nerozumí mu. Tím pádem vznikají konflikty, které je třeba řešit, hledat konsenzus, nacházet kompromisy, zvažovat pro a proti. Proto se naše město připojilo k platformě „Město s dobrou adresou" sdružující lidi a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Jednoduše, nechceme být v tom sami. Chceme pro naše obyvatele zajistit kvalitní informace. Právě za tímto účelem vznikla tato stránka www.zlin.dobramesta.cz.

Hlavním gestorem platformy je Svaz měst a obcí ČR a dále organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Tým silniční bezpečnosti a Universita Palackého v Olomouci. Myšlenky značky dále podporují také Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Státní fond dopravní infrastruktury, Národní síť zdravých měst, Asociace nemocnic, Fakultní nemocnice Olomouc, CIVINET Česká republika, Slovensko, Fakulta dopravní ČVUT či Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, Plzeňské městské dopravní podniky. Z firem se přihlásily ke značce HBH projekt, RODOS, Autonapůl, mmcité, ARBOEKO, city:one (podpora myšlenky smart city). Iniciativu dále podporuje řada osobností. Cílem je ale dále rozšiřovat tuto síť a platformu.

Značka Město s dobrou adresou je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Jejím úkolem je nabídnout pohled na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

KONTAKTY

Martin Habuda                                                                           Jaroslav Martínek

projektový manažer, městský cyklokoordinátor                                                    koordinátor iniciativy "Město s dobrou adresou"
e-mail:  martinhabuda@zlin.eu                                                                                 e-mail: jaroslav.martinek@cdv.cz 
tel:  577 630 166                                                                                                           tel: +420 602 503 617