PĚŠÍ DOPRAVA

Chůze Je efektivní na krátké vzdálenosti,

utváří
příjemné prostředí,

prospívá
fyzicky i duševně.

Chůzi
je chytré využívat!


ÚVOD


Zlíňané uskuteční denně asi 186 tisíc cest, z toho chůzí čtvrtinu. A to už je slušný podíl, navíc ten, kdo chodí denně alespoň třicet minut, si prodlužuje život o dva roky až devět let, posiluje na dvě stovky svalů a spálí za rok tři kilogramy tuku. Zlínská dopravní koncepce s chodci počítá a zohledňuje jak trend stárnutí populace a s tím narůstající množství osob s omezeným pohybem, tak cílí i na negativní vliv automobilismu.

STÁVAJÍCÍ STAV

V městském prostředí je běžné vytvářet samostatné plochy pro pěší dopravu v podobě chodníků či oddělených stezek pro pěší a cyklisty. Mimo ně je používán při nízkých intenzitách kolizní dopravy sdružený provoz s cyklisty v podobě sdružených stezek pro pěší a cyklisty nebo i s automobilovou dopravou v podobě obytných zón.

Pro zvýšení bezpečí a komfortu pěší dopravy je v oblasti centra města zřízena pěší zóna, jedná se o území náměstí Míru a navazující část komunikace Soudní a prostor „tržnice“, dále ulice Rašínova a ulice Školní, směrem k UTB.

Všechny podklady z generelu dopravy Zlína k pěší dopravě lze stáhnout na tomto odkaze - http://www.zlin.eu/generel-dopravy-pro-mesto-zlin-cl-2238.html.

Ve zkratce:
V našem městě chybí snadná dostupnost důležitých míst bezpečnou a bezbariérovou pěší cestou. Přednostně se proto chceme soustředit na nebezpečí v křížení pěších tras se silniční dopravou, tedy bezbariérové chodníky, přechody pro chodce či nové lávky, v obytných lokalitách na zóny se sníženou rychlostí 30 km/h nebo pěší zóny.

DOPORUČENÉ PŘEDNOSTNÍ NÁVRHY Z GENERELU DOPRAVY ZLÍNA


Centrum města a hlavní přístupové trasy
 • prostor náměstí Míru, včetně ulic Gahurova, Štefánikova, Osvoboditelů, třída T. Bati
 • navazující ulice a prostory – sad Svobody, včetně přechodu Vavrečkova, nám. T. G. Masaryka, Dlouhá, Zarámí, Bartošova, Kvítková, Lorencova
Prostor Baťůva areálu, vazby na centrum a okolí
 • ulice Jana Antonína Bati, Desátá, Šedesátá s pokračování v Nábřeží
 • vazba na centrum a okolí – ulice Vavrečkova, Trávník, Čiperova
 • návaznosti na budoucí terminál Zlín střed a obchodní centrum
Lokalita krajské nemocnice T. Bati, přístupové trasy
 • ulice Zálešná XII, Podvesná XVII
 • vazba na centrum – ulice Havlíčkovo nábřeží, třída Tomáše Bati
Trasy v oblasti Jižních svahů, návaznosti na centrum
 • ulice Okružní, Středová
 • vazba na centrum – ulice Slunečná, Výletní, Gahurova a Na Výsluní, Dlouhá
Malenovice
 • ulice třída 3. května, Masarykova, třída Svobody
Významné železniční stanice a zastávky MHD, přístupové trasy
 • stanice a zastávka Prštné, ulice Přímá
 • zastávka Louky, ulice U Dřevnice, třída Tomáše Bati
 • stanice a zastávka Malenovice, ulice třída 3. května
 • autobusová zastávka Šrámkova, včetně navazujících ulic
 • stanice a zastávka Malenovice, ulice Bezručova
 • stanice Zlín střed, včetně navazujících ulic Trávník, Desátá; výstavba terminálu

Návrh základních sítě pěší dopravy má za cíl vytvořit ucelenou síť tras na celém řešeném území se zajištěním obsluhy jednotlivých významných cílů občanské vybavenosti a zastávek veřejné hromadné dopravy. Podstatou řešení, resp. trasování sítě je dáno urbanistickou strukturou města a polohou jeho centra.
Jednotlivé pěší trasy jsou zapracovány do grafické přílohy, která znázorňuje podrobné vedení trasy v uličních profilech, návaznosti na cíle na trase a návaznosti na zastávky MHD. Grafickým schématem jsou barevně „popsány“ hlavní závady na trasách.

Kategorie nevyhovující trasy (červená barva) obsahuje tyto nejčastější závady:
 • stezka pro chodce a cyklisty bez označení jejich situování (společná)
 • nevyhovující šířka nebo velmi rizikový povrch
 • u přechodu pro chodce a míst pro přecházení chybí snížené obruby
 • nesprávně jsou provedeny signální a varovné pásy
 • u zastávky MHD pak navíc není dodržena minimální výška nástupní hrany nebo zcela chybí nástupiště.
Kategorie vyhovující trasy s úpravami (oranžová barva) obsahuje tyto nejčastější závady:
 • snížena obruba bez varovných pásů, podélný sklon
 • stezka pro chodce a cyklisty s označením jejich situování, bez stavebních úprav nebo nedostatečné šířky
 • u přechodu pro chodce a na místech pro přecházení chybí nebo jsou neúplné varovné a signální pásy
 • povrch velmi rozdílný, ojediněle rizikový, zcela chybí vodící linie
 • u zastávek MHD chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé.
Kategorie vyhovující trasy (zelená barva) obsahuje tyto nejčastější drobné závady:
 • nejsou zcela v souladu vodící linie, ztížena orientace v prostoru
 • u zastávek MHD chybí kontrastní pás nebo obruba je nižší než 160mm.

Pěší doprava - návrhy z generelu dopravy

pesi-doprava-fin.pdf (3.2 MB)
Ke stažení