EMISE A IMISE Z DOPRAVY

V Česku zemře každý rok předčasně devět tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Nejvíce viny nesou automobily.Vozidla produkují dva druhy emisí – primární a sekundární.

Primární vytvářejí přímo automobily prachovými částicemi při otěru pneumatik o vozovku či výfukovými plyny. Sekundární emise už v prostředí jsou, ale vozidla je znovu rozvíří, tedy prach.

Charakteristika znečišťujících látek

  • oxid dusnatý (NO) - za normální teploty bezbarvý plyn, pro člověka jedovatý. Při vlhkosti leptá a silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanózu (namodralé zbarvení kůže a sliznic při nedostatečném okysličení).
  • oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu prudce jedovatý s nasládlým zápachem, červenohnědý, agresivní. Je jedním z původců kyselých dešťů, poškozuje ozonovou vrstvu.
  • polétavý prach - jeho vdechování poškozuje kardiovaskulární systém a plíce.
  • uhlovodíky - široké spektrum sloučenin uhlíku a vodíku, některé uhlovodíky dráždí sliznice a oči. Mohou být karcinogenní a mutagenní, jde především o benzen a benzo(a)pyren.

Dopady emisí z automobilismu na zdraví

  • Znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.
  • Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím výfukových plynů z dieselových motorů vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40 %.
  • Nadměrné znečištění prachovými částicemi z dopravy zkracuje život obyvatelům České republiky v průměru o 10 měsíců. Ve velkých městech je to v průměru o 1 rok.
  • Snížení emisí prachových částic (PM) o 30 % by každoročně zachránilo 300 až 400 životů na každý milion obyvatel žijících ve městech. Ve Zlíně by představovalo 22 až 30 zachráněných životů za rok.

Množství emisí ve Zlíně

Znečišťující látky množství emisí za rok
oxidy dusíku 1 690 tun/rok
prachové částice PM10 462 tun/rok
prachové částice PM2,5 183 tun/rok
benzen47 tun/rok
benzo(a)pyren 6,4 kg/rok

 Celková hmotnost emisí produkovaných dopravou na území města Zlína činí v souhrnu 2 383 tun/rok.     

              

Jaké jsou naše vyhlídky?

Ve Zlíně předpokládáme pokles emisí znečišťujících látek do roku 2035 především díky zlepšení emisních parametrů aut. Důležitý bude i rozvoj veřejné, pěší a cyklodopravy.

Tabulka: Porovnání množství emisí z dopravy ve Zlíně, stávající stav 2017 a výhledový stav 2035