ZAOSTŘETE NA OPATŘENÍ, KTERÉ REALIZUJEME

Úkolem Generelu dopravy pro město Zlín je na základě znalosti současného stavu, odhadu stavu budoucího a s využitím dostupných prostředků navrhnout ve střednědobém časovém horizontu (do roku 2025) taková opatření, která přispějí k naplnění cílů dopravní politiky města Zlína. Tedy k vytvoření dobře fungujícího dopravního systému, dostupnému všem skupinám obyvatel, který bude bezpečný a současně umožní vytvoření zdravějšího a přívětivějšího prostředí ve městě. Zásadní úlohu v tomto směru bude hrát rozvoj systémů udržitelné městské mobility. Tedy rozvoj veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.