DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Dopravu je potřebné plánovat systematicky. Hromadná, automobilová, pěší i cyklistická doprava musejí být provázané a vyvážené.


Moderní plánování bez rozvahy nefunguje. Musíme znát souvislosti a vědět, jak se nové dopravní stavby či nová opatření projeví jinde ve městě. Často se totiž stává, že automobilismu věnujeme více pozornosti než chodcům, cyklistům či veřejné hromadné dopravě. Výsledkem jsou problémy, se kterými se potýká i Zlín.

Ve státech EU je ale už několik let běžná snaha o koncepční řešení městské mobility a pozornost se obrací k udržitelným formám dopravy.

GENEREL DOPRAVY ZLÍNA

První krok k modernímu a systematickému plánování dopravy ve Zlíně jsme učinili. Vytvořili jsme Generel, dokument, který analyzuje současnou situaci a navrhuje rozvoj dopravní infrastruktury. Řeší všechny složky dopravního systému a problematiku chápe zejména technickým pohledem. Generel je základem pro další strategické dopravní dokumenty města, které na něj v budoucnu navážou.

RÁMEC UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY VE ZLÍNĚ

Strategický rámec udržitelné městské mobility (anglicky Sustainable Urban Mobility Framework – SUMF) je důležitý k vytvoření plnohodnotné dopravní strategie města. Schválený SUMF bude od roku 2018 podmínkou pro čerpání dotací z EU na dopravní projekty.

SUMF se zaměří na veřejnou hromadnou dopravu a výsledkem bude analýza, návrh vizí, cílů a definice konkrétních opatření. A to až do úrovně akčního plánu, tedy seznamu projektů s odhadem finanční náročnosti a časovým plánem realizace.

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY (PUMM) VE ZLÍNĚ

Prostřednictvím projektu Zlín v pohybu Zlín také zahájil zpracování strategického dokumentu PUMM, který řeší, jak uspokojit dopravní potřeby obyvatel a firem ve městech a okolí a zlepšit kvalitu jejich životů.

Zásadami jsou:
  • Integrace – klade důraz na všechny druhy dopravy a snaží se o jejich vyváženost a provázanost. Za tímto účelem vznikl webový portál www.zlin.dobramesta.cz, aby položil důraz právě na integraci.
  • Participace – zapojení obyvatel a firem do dopravního plánování. V rámci projektu Zlín v pohybu proběhla řada setkání a workshopů s občany a v tomto trendu bude dále pokračovat.
  • Evaluace – průběžné vyhodnocování uskutečněných staveb a opatření. Získané informace se využívají při dalším plánování. Začali jsme tedy generelm, končíme PUMM.
Schéma přípravy a realizace plánu udržitelné městské mobility:

Podle dnešních předpokladů dopravních expertů by se dopravní plánování na úrovni SUMPů mělo stát po roce 2020 běžnou praxí středně velkých a velkých měst v České republice. Další podrobnosti k plánu udržitelné městské mobility jsou zde. Proces změny generelu dopravy v PUMM můžete sledoovat v případě města Zlína zde.