GENEREL DOPRAVY MĚSTA ZLÍNA

Generel je první novodobou dopravní koncepcí Zlína. Dopravu řeší uceleně a vyváženě. Nezapomíná na chodce, cyklisty, veřejnou hromadnou dopravu ani automobily.
Doprava ve Zlíně se zhoršuje a už není možné řešit ji bez souvislostí. Proto vznikl Generel, jakýsi strategický plán rozvoje, který pojmenovává hlavní dopravní problémy města, potřeby obyvatel a navrhuje řešení. Koncepce se věnuje výhledu střednědobému do roku 2025 i dlouhodobému do roku 2035. Podrobné informace ke generelu lze získat na těchto odkazech:
Práce na Generelu začaly před čtyřmi lety, v roce 2014 vzešel z výběrového řízení zpracovatel, o rok později vznikla analytická část. V roce 2016 byl dokument dokončen a v listopadu téhož roku představen veřejnosti. Lidé k němu mohli posílat připomínky. v roce 2017 město dokument schválilo, a je tak možné jej začít realizovat. Nejde však o jeho konečnou podobu, přibližně každých pět let bude nutná aktualizace podle nových podmínek.

Dalším krokem bude vypracování Plánu udržitelné městské mobility. V čem je rozdíl? Zjednodušeně. Generel dopravy se dívá na město z pohledu dopravních prostředků a pozemních komunikací. Plán městské mobility z pohledu veřejného prostoru a lidí, kde dopravní prostředky jsou jen nástroji. Tento webový portál však již prezentuje generel dopravy v "rétorice" plánu udržitelné městské mobility, neboť generel dopravy města Zlína se hodně přiblližuje filosofii Plánu udržitelné městské mobility. O to bude jeho zpracování jednodušší. 

Generel se člení na tyto části:
 • Úvod – definuje zadání, dopravní politiku a strategii města,
 • analytickou část - popisuje současný stav a potřeby jednotlivých složek dopravního systému (individuální automobilovou, veřejnou hromadnou, pěší a cyklodopravu), jejich vzájemné působení a trendy,
 • matematický dopravní model města – interaktivní model, který prověřuje potřebnost dopravních staveb nebo opatření a jejich komplexní dopad,
 • návrhovou část – obsahuje návrhy řešení dopravních problémů a potřeb města.
Pro dopracování plánu udržitelné městské mobility je potřeba:
 • práce na vizi a strategických cílech,
 • stanovit měřitelné indikátory,
 • návrhovou část rozpracovat do akčního plánu v návaznosti na strategické cíle,
 • zpracovat SEA dokumentaci
Zásadami jsou:
 • Integrace – klade důraz na všechny druhy dopravy a snaží se o jejich vyváženost a provázanost. Za tímto účelem vznikl webový portál www.zlin.dobramesta.cz, aby položil důraz právě na integraci.
 • Integrace není jen o druzích dopravy, ale také v integraci řešení městského veřejného prostoru a také témat jako je zdraví, životní prostředí a doprava.
 • Participace – zapojení obyvatel a firem do dopravního plánování. V rámci projektu Zlín v pohybu proběhla řada setkání a workshopů s občany a v tomto trendu bude dále pokračovat.