VEŘEJNÝ PROSTOR A ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Rozvoj veřejného prostoru se ve Zlíně dříve podřizoval hlavně automobilům. Dnes už víme, že takový přístup není zcela správný. Nově chceme tvořit město pro lidi a podle jejich potřeb.


CÍL

Chceme aplikovat současné poznatky, které jsou ve znamení velkého přehodnocování priorit dopravní politiky. Vybrali jsme si cestu, která je popsána v sekci Městský veřejný prostor. Příjemné čtení.

HISTORIE

První velké realizace veřejného prostoru ve Zlíně probíhaly ve 30. letech 20. století

V r. 1987 proběhla poslední úprava náměstí Míru, kterou byla vytvořena pěší zóna, doprava včetně parkování byla omezena na zásobování a pohotovostní parkování.NAŠE STÁVAJÍCÍ PROJEKTY

Vracíme veřejný prostor zpět lidem – a lidé si ho rádi berou!

Gahurův prospekt

Zlín - Park Komenského a ulice ŠkolníVIZE OŽIVENÍ CENTRA MĚSTA - NÁVRH GENERELU DOPRAVY MĚSTA ZLÍNA

Generel individuální automobilové dopravy stanovuje koncepci systému automobilové dopravy jako součásti dopravního systému města Zlína. V současné době se Zlín potýká s řadou negativních důsledků z důvodu neexistence přímé vazby na nadřazenou dopravní síť. Zejména centrum města a jeho bezprostředně navazující území je vzhledem ke geografickým poměrům Zlína nadměrně zatěžováno automobilovou dopravou. V minulosti se na zvyšující poptávku reagovalo zvyšováním výkonnosti stávajících dopravních koridorů a dopravních uzlů to zejména na úkor centrálních pobytových prostor a obecné kvality mobility, tedy prostupnosti území také pro další dopravní systémy.

V této koncepci jsou navržena taková opatření, která povedou k výraznému zklidnění automobilové dopravy na území širšího centra města a ke znatelnému vymístění zbytné automobilové dopravy z centra města. Návrhy směřující k oživení centra města jsou uvažovány zejména v horizontu do roku 2035, kdy je předpokládána výstavba tunelu v ose stávající silnice I/49 a uzavření ulice třída T. Bati v úseku Dlouhá-Gahurova pro individuální automobilovou dopravu. Bude posílena pobytová funkce a ulice bude funkčně přičleněna k pěším zónám na náměstí Míru a v ulici Školní.

Součástí koncepce je návrh na přestavbu křižovatky Štefánikova-Gahurova na okružní, návrh také předkládá námět, aby také křižovatka třída T. Bati-Gahurova byla přebudována na křižovatku okružní.V horizontu do roku 2025 bude na hranici centra města omezena nákladní doprava na ulicích Vodní, Dlouhá a Gahurova, což přispěje ke zlepšení životního prostředí a snížení hluku. Na ulici Gahurova v úseku Vodní- třída T. Bati je uvažováno se snížením počtu jízdních pruhů ze současných čtyř na dva, což přispěje k lepšímu funkčnímu propojení areálu Svit a centra města pro pěší a cyklistickou dopravu. Se zřízením nízkoemisních zón návrh nepočítá. Regulace dopravy v centru města bude provedena úpravou organizace dopravy v klidu se znatelnější orientací na rezidentní parkování. Tento způsob regulace považujeme za vhodnější, jelikož je efektivnější a jednodušší na kontrolní činnosti než u nízkoemisní zóny.ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY - NÁVRH GENERELU DOPRAVY MĚSTA ZLÍNA

Cílem návrhu zklidněných oblastí a zón je podpořit snížení emisí hluku v obytné zástavbě a současně zvýšit bezpečnost dopravy, především pak u cyklistické a pěší dopravy. Zklidněné zóny se navrhují mimo ZÁKOS (základní komunikační síť) . Jedná se o místní komunikace s obslužnou a pobytovou funkcí.

Pěší zóna
Současná pěší zóna v centru města v prostoru náměstí Míru a přilehlých ulicích Rašínova a Soudní a pěší zóna v ulici Školní budou propojeny o dopravně zklidněnou část ulice třída T. Bati v návrhu horizontu do roku 2035. Po ulici třída T. Bati se v návrhu předpokládá povolení provozu pouze cyklistům a vozidlům VHD.

Obytné zóny, obytné ulice
Kapitola obytné zóny je obsažena v Generelu pěší dopravy. Předběžně je uvažováno s lokalitami Obeciny, Zálešná, Podvesná nebo Nad Ovčírnou, Letná, omezeně pak v lokalitě Lesní čtvrť. V obecné rovině se jedná o lokality, kde pěší doprava využívá prostor komunikace, kde intenzity dopravy jsou sice nízké, nicméně pohyb chodců není žádným opatřením podpořen a chráněn. Vzhledem k obvykle stísněnému prostoru komunikace a ne příliš ohleduplným řidičům považujeme tuto dopravní situaci za rizikovou.

Zóny 30
Jedná se o návrh zón se sníženou maximální dovolenou rychlostí na 30 km/hod a preferencí přednosti zprava, tzn. nevyznačených předností v křižovatkách. Snížením rychlosti je podporována udržitelnost dopravy. Návrh úpravy zón 30 je zobrazen ve výkresové příloze. Stávající zóny 30 se rozšiřují nebo doplňují o zóny v prostoru mezi ul. Gahurova a Prštenskou příčkou, v prostoru Baťova areálu a v lokalitě Cigánov. Naopak redukce je navržena v lokalitě Jižních svahů, kde je ze zóny 30 vyjmuta ulice Podlesí I a v Bartošově čtvrti, kde jsou vyjmuty ulice Broučkova a Dřevnická zejména kvůli vedení MHD a dopravně psychologickém nepoměru komunikací. Doplnění zón 30 je navrženo zejména v lokalitě Zlínských Pasek při ulici Pasecký Žleb, v Jižních svazích při ulicích Luční, Středová a Česká a v Čepkově při ulici Tyršovo nábřeží.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

  • Zdravý život ve veřejném prostoru: neaktivní občané jsou pro města výzvou - Jak přimět, či motivovat obyvatele měst, aby se vrátili k fyzické aktivitě? To je jedna z hlavních výzev, které budou města čelit v příští dekádě. Nedostatek fyzické aktivity a sedavý způsob života jsou současné hlavní rizikové faktory pro lidské zdraví. Dramatický nárůst chronických nemocí, které souvisejí s nedostatečnou pohybovou aktivitou obyvatel, se týká ...více
  • Jak navrhnout férově sdílené město? Často se zdá, že naše města a obce byla navržena bez ohledu na děti a mládež. Veřejné prostory a dopravní prostředky navržené zdravými dospělými přinejmenším pro jiné zdravé dospělé opomíjejí potřeby dětí, stejně jako potřeby postižených nebo starších obyvatel, stejně jako rodin s malými dětmi. Úvodní odstavec jsme převzali z příručky „Děti na cestách. ...více
  • Inspirace pro řešení veřejného prostoru a městské mobility. Téma veřejného prostoru se dnes dotýká snad každého města. Všechna se snaží nabídnout svým obyvatelům i návštěvníkům takové prostředí, v němž se všichni mohou cítit příjemně. Jenže, každý má trochu jinou představu o tom, co je příjemné. Města tak velmi často musí řešit dilema, zda zřídí pěší zónu, nebo parkování na náměstí, zda vybuduje nové parkoviště, ...více
  • Na Letné se bude jezdit jen třicítkou. Časem bude rychlost omezená v celé Praze 7. Revoluce v zónách 30? Dnes je již běžné, že v městech existují zóny 30, ale uplatnit je plošně po celém městě, mimo základní komnuikační síť, na to si ještě netrouflo žádné české město, jako například v Grazu. Bude tedy městská část Praha 7 první, jak naznačil článek Na Letné se bude jezdit jen třicítkou. Časem bude rychlost omezená v celé Praze 7 ...více
  • Praha - Nová podoba Vítězného náměstí. Praha připraví urbanistickou soutěž. Pražští radní dali zelenou přípravě urbanistické soutěže na dostavbu Vítězného náměstí a celkové řešení komplikované situace na tomto významném veřejném prostranství. Řešit by se mělo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale ...více
  • Hodonín: Náměstí se mají vrátit lidem. Auta chtějí odsunout na záchytná parkoviště. Hodonínsko - Vrátit náměstím dřívější funkci veřejného prostranství pro lidi místo toho, aby sloužila jen jako odstavné plochy autům. To je jedna z vizí památkářů i vedení radnic, které doplňují plány tím, aby tady zůstala aspoň místa na krátkodobé stání přijíždějícím či trvalejší pro ty, kteří u náměstí bydlí. „Jde o komplexní problém. Ukazuje ...více
  • Zklidňování dopravy v roce 2036. Jak bude vypadat zklidňování dopravy v roce 2036? Bude naprosto běžné, že v okolí škol bude zcela zklidněna doprava (viz přiložený leták). Projektanti zcela běžné využívají TP 145 (Zklidňování průtahů). Něco o tom i píše příspěvek na téma Design ulice na státních, krajských a místních komunikacích. Pro rok 2016 aspoň stačí, když si odborníci osvojí zásady ...více
  • Zklidňování dopravy v českých podmínkách? Jak jsou na tom naše města se zklidňováním dopravy a s tzv. Zónami 30? Někde možná lépe, někde hůře, ale jedno je jisté. V zemích s vyspělým systémem zvyšování bezpečnosti silničního provozu již zklidňování dopravy postoupilo od fáze bodových opatření k plošným opatřením prováděným v celých čtvrtích. Plošné zklidňování dopravy má při relativně nízkých ...více
  • Zlín: park Komenského je parkem desetiletí. Jak podpořit chůzi? Receptů je jistě více, ale jeden je spolehlivý. Vytvořte příjemná místa pro chůzi, mezi které patří i parky. Který je nejlepší? Jistě těžká otázka, ale Parkem desetiletí v České republice se stal zlínský park Komenského. První místo mu v ojedinělé soutěži pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně udělila odborná porota. Oblíbené ...více
  • Zajímavost: Zeleno-modrá Kodaň umí své parky proměnit v rybníky a zase zpět. Hlavní dánská metropole opět ukazuje, že co se uvažování nad klimatickými změnami a kultivování veřejných prostorů týče, je o více než jeden mílový krok před ostatními zeměmi. Tåsinge Plads, náměstí, které ještě před několika lety zdobil asfalt a zaparkovaná auta, dnes představuje zelenou oázu a místo odpočinku. A to nejen tak ledajaké. Architekti parku totiž ...více