ZÁKLADNÍ DATA O MOBILITĚ

Původcem dopravních problémů Zlína je nadmíra využívání osobních aut.K pochopení zlínských dopravních potíží musíme znát pojmy jako hybnost obyvatel, stupeň automobilizace či intenzita dopravy.


Hybnost

Hybnost (mobilita) je průměrný počet cest na jednoho obyvatele města, které jsou nutné k uspokojení jeho potřeb v běžném dni. Průměrný Zlíňan vykoná 2,47 cesty/den. Celková hybnost všech 75 171 obyvatel je asi 186 tisíc cest/den. 

Na Západě připadá na jednoho obyvatele 3,5 cesty/den, lidé se tam ve volnu více věnují zájmovým a rekreačním aktivitám. Předpokládáme, že s rostoucí životní úrovní poroste i hybnost Zlíňanů.


Stupeň automobilizace

Stupeň automobilizace udává počet aut v území na tisíc obyvatel. Ve Zlíně je to 404,6, tedy 2,47 osob na jeden vůz, při 75 171 obyvatel asi 30 400 aut.

Před sto lety dosahovala automobilizace okolo 0,02 automobilu na tisíc obyvatel. Automobilizace nejspíš poroste dál, k roku 2035 je zlínský odhad mezi 460 až 510 osobními vozy na tisíc obyvatel.


Dělba přepravní práce - tomuto tématu je věnována samostatná záložka

Dělba přepravní práce udává poměr využívání dopravních prostředků v určeném území a čase.


Intenzita zatížení dopravní infrastruktury

Intenzita zatížení dopravní infrastruktury uvádí celkový počet určitých druhů dopravních prostředků v určitém čase na vybrané komunikaci.

Nejzatíženější zlínskou komunikací je silnice I/49 – třída T. Bati, tudy projede 40 tisíc aut v obou směrech za 24 hodin pracovního dne.

Multimodální dopravní model

Model dopravy je proveden pro potřeby této dokumentace. Jedná se o analytický nástroj k posouzení dostupných dat a návrhů, součástí je také dodání vlastního SW Omnitrans, který umožňuje tvorbu multimodálních dopravních modelů. Software byl předán objednateli dne 29.3.2016. Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility.
Jak jsme získali data? Informace lze získat zde.

Dopravní módy a časy
Model dopravy je proveden pro dopravní módy: silniční automobilová doprava (osobní, nákladní), veřejná hromadná doprava (trolejbus MHD, autobus MHD, autobus příměstské dopravy, vlak), cyklistická doprava, pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy). Modelové časy jsou provedeny pro špičkovou hodinu a 24 hodin běžného pracovního dne. Kalibrace modelu byla provedena pro zjištění intenzity dopravy přepočítané na 24 hodin dle jednotlivých dopravních módů. Model špičkové hodiny je odvozen od modelu 24 hodin za použití přepočtových denních variací. Přepočtový koeficient byl použit pro IAD 8%, VHD 10% a cyklistická doprava 8% z 24 hodinových přepravních vztahů.

Dopravní síť
Dopravní síť je provedena jako hypersíť jednotně pro všechny druhy dopravy v projektu software Omnitrans. Každá z linií sítě obsahuje rychlosti a kapacity pro jednotlivé druhy dopravy a modelové časy. Modelová síť obsahuje na území měst silnice I. – III. třídy, místní komunikace I. a II. třídy, základní síť cyklostezek včetně sdružených, vybrané chodníky v místech přestupních uzlů, všechny železniční tratě, všechny křižovatky komunikací zadané sítě. Mimo město je použita
síť silnic I. - III. třídy a tratě SŽDC.

Přehled základních údajů o využívání automobilové dopravy obyvateli Zlína

Údaje k roku 2017

Počet obyvatel Zlína: 75 151
Počet registrovaných osobních automobilů: 30 400
Stupeň automobilizace (počet vozidel / 1 000 obyvatel): 405
Průměrný počet cest v běžném dni připadající na 1 obyvatele: 2,47
Celkový počet cest vykonávaných obyvateli města v běžném dni: 185 623
Počet cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut v běžném dni: 83 530
Podíl cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut: 45 %
Průměrná obsazenost osobních aut (osoby): 1,3


S přihlédnutím k současným trendům předpokládáme další zvýšení zátěže města osobní automobilovou dopravou. S tím bude také spojen nárůst negativních vlivů, jako je znečištěné životní prostředí, nadměrný hluk, snižování bezpečnosti a snižování atraktivity veřejných prostranství.

Co z toho celkově vyplývá?

Kombinace trendů výše popsaných ukazatelů představuje do budoucna neudržitelnou situaci. Objem netranzitní automobilové dopravy ve Zlíně dlouhodobě roste. Stávající komunikační síť města však může pojmout jen její omezené množství. K limitní hodnotě se již blížíme a podle toho se dopravní situace ve Zlíně zhoršuje, zejména v dopravních špičkách.

Dopravní stavby, které by dokázaly vyřešit dopravní problémy uvnitř města, by byly jednak neuvěřitelně drahé, v řádu několika miliard korun. To je zcela mimo rámec finančních možností města. Současně by za jejich oběť padl další veřejný prostor a ještě více by trpěla kvalita městského prostředí, zejména v centru, což je pochopitelně těžko přijatelné.

Víme, že dopravní prostředek je součást našeho životního stylu. Každý jsme jiný, každý cestujeme jiným způsobem. Někdy vlastně ani žádná nepotřebujeme ...

Prostě se potřebujeme pohybovat různými způsoby.
Často je výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.