SHRNUTÍ - PLÁN 2025

Nejdůležitější dopravní stavby města Zlína do roku 2025.


Naším cílem je vytvořit bezpečné, zdravé a přívětivé město pro lidi. K dosažení těchto cílů  slouží Generel, strategický plán rozvoje dopravy, který pro její jednotlivé složky navrhuje do roku 2025 řadu opatření. Některé z nich zde uvádíme.


ZVYŠOVÁNÍ ATRAKTIVITY VEŘEJNÉ, PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ DOPRAVY


Veřejná hromadná doprava

Systematický rozvoj veřejné hromadné dopravy s cílem vytvořit vysoce efektivní a atraktivní alternativu k individuální  automobilové dopravě. Prioritami jsou:
 • Integrovaný dopravní systém (posílení návaznosti spojů, zjednodušení tarifů, univerzální jízdenky),
 • modernizace železniční tratě č. 331 Otrokovice − Vizovice včetně výstavby přestupního terminálu Zlín-střed,
 • zlepšení dostupnosti MHD ve vybraných lokalitách,
 • posílení preference vozidel MHD na silnicích,
 • přestupní body, které kombinují subsystémy městské mobility (P+R, B+R, tedy kombinace jízdy autem nebo na kole s veřejnou dopravou),
 • rozvoj informačního systému pro cestující,
 • propagace využívání MHD.

Pěší doprava

Vybudujeme bezbariérové chodníky a přechody pro chodce, nové přechody a lávky přes vodní toky, rozšíříme zóny s rychlostí 30 km/h, obytné a pěší zóny. Cílem je zvýšení bezpečnosti a dostupnost důležitých míst i pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace.

Cyklistická doprava

Chceme vytvářet podmínky pro bezpečný a efektivní provoz cyklistické dopravy, zejména pro každodenní cesty do zaměstnání, do škol, za nákupy, za zábavou a za další běžnou denní agendou. Prioritami jsou:
 • Regionální páteřní cyklostezka podél Dřevnice, trasa č. 471 (výstavba chybějících úseků v centrální a východní části města, rozšíření stávajících přetížených úseků),
 • městská obslužná cyklostezka Podhoří – centrum – KNTB podél třídy T. Bati (výstavba chybějících úseků),
 • napojení Jižních Svahů na páteřní cyklostezku a centrum,
 • cyklostezka mezi náměstím Míru a Cigánovem,
 • napojení lokalit Paseky a Mokrá na páteřní cyklostezku,
 • lepší možnosti parkování jízdních kol.


INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA A PARKOVÁNÍ


Individuální automobilová doprava

Priority:

 • obchvat Zálešné (propojení D49 a I/49 mimo centrum a obytné lokality Kúty a Zálešná),
 • Prštenská příčka (mimoúrovňové křížení místní komunikace a modernizované železnice, zlepšení dopravního napojení Jižních Svahů, Prštného a areálů SVIT a Rybníky),
 • mimoúrovňové křížení Podvesná XVII (křížení místní komunikace a modernizované železnice),
 • propojení ulic Broučkova a Vizovická včetně mimoúrovňového křížení s železnicí (lepší napojení Bartošovy čtvrti a lokality za zdravotnickou školou),
 • nové napojení průmyslové zóny Příluky,

Doprava v klidu

Priority: 

 • zavedení parkovacích zón v centru pro rezidenty, návštěvníky i zaměstnance,
 • nová parkovací stání v obytných čtvrtích.